Privaatsuspoliitika

Selles Privaatsuspoliitikas SIA „DEPO DIY“, registreerimisnumber 50003719281, juriidiline aadress: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņi maakond, Läti, LV-2130 (edaspidi – DEPO), mis on Privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise haldur, annab teavet selle kohta, kuidas DEPO teostab füüsiliste isikute isikuandmete töötlemist, sealhulgas kaitseb DEPO valduses olevaid Teie isikuandmeid.

Lugege hoolikalt järgmist teavet, et Teie käsutuses oleks teave selle kohta, kuidas DEPO töötleb Teie isikuandmeid.

Õigus töödelda Teie isikuandmeid

DEPO teostab ainult selliste Teie isikuandmete töötlemist, millega olete nõustunud vabatahtlikult või, kui see on tehtud lepingu alusel, põhinedes lepingulistele suhetele, Läti Vabariigis jõus olevatele ja siduvatele seadustele ning teostatakse, et kaitsta DEPO õigustatud huve.

DEPO kaitseb Teie poolt DEPO`le edastatavat teavet, sealhulgas DEPO kohustub kaitsta ka teavet, mille DEPO Teie kohta on saanud teistel isikutelt.

Milliseid Teie isikuandmeid DEPO võib töödelda?

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib kõikide Teie DEPO-le edastatud või DEPO poolt Teie kohta hangitud isikuandmetele seoses Teie koostööga DEPO´ga. Käesoleva privaatsuspoliitika raames „isikuandmeteks“ peetakse mis tahes Teiega seotud teavet, mis võimaldab Teid otseselt või kaudselt tuvastada (eriti, kasutades Teie ees-, perekonnanime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi), samuti mis tahes muud Teiega seotud teavet, mis on saadud sellisest Teiega seotud teabest. Näiteks, kui Te saadate Depo´le oma CV ametikohale kandideerimiseks, siis DEPO Teie saadetavat teavet kasutab ainult sihtotstarbeliselt, see tähendab, et kindlaks teha, kas Teie kandidatuur vastab hetkel vabadele töökohtadele.

Andes DEPO´le oma isikuandmed, mõistate ja täiesti nõustute, et DEPO töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja Läti Vabariigis kohaldatavate ja siduvate seadustega.

Millal DEPO´l on õigus Teie andmeid avalikustada

Teie isikuandmeid võidakse kasutada DEPO kontserni raames sisehalduse eesmärgil.

Teie isikuandmete teatavakstegemine kolmandatele isikutele, võimalik, võib toimuda järgmiselt:

  • edastades teavet Teie kohta DEPO koostöö partneritele, kes osutavad DEPO´le erinevaid teenuseid, mille eesmärk on täita Teie nõudeid, et DEPO saaks Teile osutada Teie valitud teenust (näiteks, kauba remondi korral);
  • toote Teile müümisel;
  • pooltevaheliste lepinguliste kohustuste täitmisel (näiteks, töösuhete korral, haagiste rendilepingu korral jne).

DEPO ei edasta teavet Teie kohta kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik DEPO õiguslike, lepinguliste või ärieesmärkide saavutamiseks ja kui see on lubatud või sätestatud Läti Vabariigis siduvate õigusaktiga. Vajadusel võib DEPO edastada Teie isikuandmeid ka väljaspool Läti Vabariiki teistele DEPO kontserni ettevõtetele või teistele ettevõtetele, mis on DEPO koostööpartnerid.

Juhul, kui seda sätestavad Läti Vabariigis kehtinud ja siduvad õigusaktid, DEPO võib avalikustada, näiteks, teavet DEPO kauplustes Teie poolt sooritatud ostude, saadud teenuste, teie külastuste kohta DEPO VEEBILEHEL www.depo-diy.ee, samuti muud teavet Teie kohta.

Nimetatud teavet võib avalikustada:

  • Läti Vabariigis kehtivate seaduste ja neis kehtestatud protseduurireeglite järgimiseks;
  • kui DEPO heauskselt leiab, et avalikustamine on DEPO õiguste kaitsmiseks vajalik;
  • et kaitsta Teie turvalisust või teiste isikute turvalisust;
  • kuritegude ennetamiseks ja uurimiseks;
  • et vastata riigiasutuste taotlustele.

Samuti, kui Teie kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral DEPO võib saada kahju, siis DEPO´l on õigus pöörduda kohtusse, Riigipolitseisse, kindlustusandjate juurde, andmete edastamiseks Teie täitmata kohustuste kohta võlgade sissenõudmise pakkujatele, samuti juriidiliste teenuste osutajatele.

Andmete turvalisus

DEPO järgib ja on rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid, et tagada isikuandmete maksimaalne kaitse volitamata avalikustamise või juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku kaotsimineku, hävimise või muutmise ning mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

IP-aadressid

Teie IP-aadress on Teie arvutile määratud number, kui loote Interneti-ühenduse ja külastate veebisaite, sh. DEPO kodulehte www.depo-diy.ee.

Küpsised

DEPO kodulehe külastamisel Teie arvutisse või Interneti-ühendatud seadmesse võidakse paigutada küpsiseid. Siit leiate üksikasjalikumat teavet küpsiste kohta.

Küpsiste haldamise kohta lisateabe saamiseks vaadake veebibrauseri menüüs „abi“ või sellistes saitides nagu www.allaboutcookies.org.

Teie isikuandmete säilitamine

DEPO vajadusel saab säilitada Teie isikuandmeid pärast seda, kui olete lõpetanud DEPO kliendiks, koostööpartneriks, selle kontaktisikuks jne. olemist. Selline meede võib olla vajalik, tulenevalt Läti Vabariigis kehtivatest ja siduvatest seadustest ning, et tagada DEPO õiguslike huve juhul, kui Teie ja DEPO vahel on tekkinud lahkarvamus. DEPO püüab Teie isikuandmeid säilitada mitte kauem, kui see on põhjendatult vajalik, võttes arvesse kogutud andmete eesmärki.

Millist teavet võite saada DEPO´st oma isikuandmete kohta?

Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töötleb DEPO, see tähendab, andmete töötlemise eesmärgist, õiguslikust alusest, ja saada teavet selle kohta, kellele DEPO neid edastab (kui sellise teave avalikustamine ei ole seadusega keelatud). Teil on ka õigus nõuda DEPO-lt teavet selle kohta, millist teavet täpselt DEPO Teie kohta töötleb. Samuti on Teil õigus saada Teie isikuandmeid sisaldavat dokumenti, selle koopiaid.

Teil on õigus igal ajal nõuda, et DEPO uuendaks, parandaks või kustutaks (olukordades, kus see ei mõjuta DEPO äritegevust ja on seadusega lubatud) Teie isikuandmeid. DEPO ei pruugi teie taotlust täita, kui see kahjustab teiste õigusi või Teie taotlus ei ole põhjendatud, seda korratakse või see nõuab ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi ja vahendeid DEPO poolt. DEPO on igal juhul allutatud Läti Vabariigis kehtivatele ja siduvatele seadustele, mis võivad keelata DEPO-l Teie isikuandmeid puudutava teabe kustutamise.

Olete kohustatud andma teavet DEPO´le juhul, kui Teie isikuandmed, mida olete varem esitanud DEPO´le (nt. perekonnanimi), on muutunud, samuti, kui olete tuvastanud, et Teie isikuandmed, mida DEPO töötleb, on ebatäpsed või aegunud.

DEPO teeb kõik endast oleneva, et kaitsta oma valduses olevaid isikuandmeid. Kui aga leiate, et DEPO on Teie õigusi rikkunud, võtke ühendust DEPO´ga alltoodud kontaktandmete kaudu, et lahendada kõik ebaselgused nii kiiresti kui võimalik. Samuti on Teil õigus DEPO´ga lahendamata erimeelsuste korral esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Muudatused privaatsuspoliitikas

DEPO võib igal ajal seda Privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. DEPO annab oma kodulehel teavitust (märgib kuupäeva), millal Privaatsuspoliitika on viimati värskendatud. Kui tehakse olulisi muudatusi, DEPO püüab selliseid muudatusi esile tõsta ja, nii kiiresti kui võimalik, teavitada just Teid.

Võtke ühendust DEPO’ga

Teeme kõik võimaliku, et kaitsta meie käsutuses olevaid isikuandmeid. Kui Teil on küsimusi, kommentaare, nõudeid või avaldusi Teie isikuandmete töötlemise kohta või kui arvate, et oleme Teie õigusi rikkunud, on Teil õigus vastavasisuline taotlus/avaldus esitada iga (Eesti) DEPO kaupluse Infokeskuses või saata digitaalselt allkirjastatud avaldus meie e-posti aadressile Isikuandmed@depo-diy.ee või postiga DEPO DIY EE OÜ juriidilisele aadressile: Maakri 19/1, 10145 Tallinn.
Lahendamata vaidluste korral on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee.

Viimati uuendatud 07.02.2018